Hoitokalastus

Hoitokalastuksesta vastaavat Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ja Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahti kalatalousalue. Vastuuhenkilöt: Taisto Huotari ja Joonas Häkkinen.

Hoitokalastuskatiskoja yksityishenkilöille hankkeesta saatavilla

Hankkeesta on saatavissa 8-metrisiä putkikatiskoja yksityiskäyttöön, kun sitoutuu kalastamaan katiskalla koko hankkeen ajan ja pitää saaliista kirjanpitoa. Tiedustelut: Taisto Huotari 050-300 0095

Hoitokalastus 2023

Simpelejärven kunnostushankkeessa 2022-2024 toteutettiin hoitokalastuksia keväällä 2023 rysäpyyntinä ja syksyllä nuottaamalla. Hoitokalastus on toteutettu ostopalveluna ja kalastuksesta vastasi Järvikalastus Turtiainen Ky. Kalastukset päästiin aloittamaan heti jäiden lähdettyä keväällä. Rysänkokemiskertoja kevään kalastusjaksolla oli yhteensä 232 kpl (v.2022 – 145 kpl).  Syysnuottauksia suoritetiin yhteensä seitsemän kertaa ja saalista saatiin vajaa puolet kevään rysäkalastuksiin verrattuna. Koko hankkeen aikana Simpelejärvestä on poistettu 83 410 kg vähempiarvoista kalaa.

Vuoden 2023 aikana kalastuksien kokonaissaalis oli 55600kg (v.2022 – 27810 kg). Kevään rysäkalastuksissa saalis oli 38300 kg (v.2022 – 9510 kg) ja syksyn nuottakalastuksissa 17300 kg (v. 2022 – 18300 kg). Tuloksen on esitetty kahdessa osassa: kevään rysäkalastukset ja syksyn nuottakalastukset. Alla kaavio, jossa on esitetty hankkeen kalastukset pyyntimuodoittain vuosilta 2022 ja 2023.

Kevään rysäkalastukset

Rysäkoentakertoja oli 232 kpl ja kokonaissaalis kevään aikana oli 38300 kg. Keskisaalis rysää kohden vuoden 2023 rysäkalastuksissa oli 165 kg, mikä on huomattavasti enemmin kuin vuonna 2022.

Kevään rysäkalastusten saalis koostui lahnasta (21,6% v. 2022 – 57%), särjestä (49,7% v.2022 – 25%), salakasta (22,6% v.2022 – 13%) ahvenesta (4,9% v.2022 – 5%), kiiskistä (0,6%) ja sorvasta (0,5%). Lahnojen määrä oli huomattavasti pienempi vuoteen 2022 verrattuna kun taas poistetun särjen määrä vesistöstä oli miltei puolet koko kalastuksien poistetusta kalamassasta. Poistetun salakan määrä oli myös reilusti suurempi vuoteen 2022 verrattuna.

Kalalajiotantoja tehtiin kolme kertaa. Jokaisesta otannasta laskettiin kappalemäärät kalalajeittain ja ne punnittiin. Kalalajiotannat otettiin kolmesta eri paikasta (Kuva 1.) Kaaviossa 1. on esitetty kokonaissaaliin jakautuminen kalalajeittain ja kaaviossa 2. on esitetty kalojen keskipainot kalalajeittain.

Alla esitetty yhteenveto kevään rysäkalastuksien tuloksista verrattuna vuoden 2022 kevään rysäkalastusten tuloksiin. Vuoden 2023 kevään rysäkalastuksissa on poistettu arviolta 19035 kg särkiä, 8656 kg salakkaa ja 8273 kg lahnaa sekä pienempiä määriä ahventa kiiskeä ja sorvaa. Vapautettuja petokaloja oli yhteensä 5598 kpl, joista eniten oli kuhia 4304 kappaleen lukumäärällä. Ahvenia oli toiseksi eniten, 1193 kappaletta ja haukia vain 101 kappaletta koko kevään rysäkalastuksissa. Kuhia vapautettiin 18,5 kpl per rysä vuonna 2023. Vuonna 2022 vapautettujen kuhien määrä per rysä oli huomattavasti suurempi 27 kappaleen lukemalla. Vapautettujen ahventen määrä per rysä oli hieman suurempi vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022.

Kokonaissaalis ajalta 8.5. – 30.7.                                                         38300 kg (v. 2022 – 9510 kg)

Koetut rysät yhteensä                                                                          232 kpl (v. 2022 – 145 kpl)

Saalis/rysä ajalta 8.5. – 30.7.                                                               165 kg (v. 2022 – 113,6 kg)

Arvio poistetusta kalamassasta kalalajeittain

Särki                                    19035 kg (49,7%)               (v.2022 – 2377 kg, 25%)

Salakka                               8656 kg (22,6%)                 (v.2022 – 1236 kg, 13%)

Lahna                                  8273 kg (21,6%)                 (v.2022 – 5420 kg, 57%)

Ahven                                  1877 kg (4,9%)                   (v. 2022 – 476 kg, 5%)

Kiiski                                   230 kg (0,6%)

Sorva                                   192 kg (0,5%) 

Vapautetut petokalat ajalta 8.5. – 30.7.

Kuha                                    4304 kpl (v. 2022 – 2710 kpl)

Kuha/rysä                           18,5 kpl (v. 2022 – 27 kpl)

Ahven                                  1193 kpl (v. 2022 – 450 kpl)

Ahven/rysä                         5,1 kpl (v. 2022 – 4,5 kpl)

Hauki                                  101 kpl

Hauki/rysä                          0,43 kpl

Kuva 1. esittää kokonaissaaliin jakautumisen alueittain. Kokonaissaalis on jaettu kolmeen eri alueeseen maantietteellisesti. Itäisen Simpelejärven alueelta saalista tuli yhteensä 21350kg kevään kalastusjakson aikana kun taas keski Simpelejärven alueelta 9600 kg ja läntisen Simpelejärven alueelta 7350 kg

Kuva 1. Kevään 2023 kalastuksien kokonaissaaliit alueittain

Kevään rysäkalastusten kalalajiotannat

Kalalajiotantojen perusteella voidaan huomata, että särjen ja salakan osuudet hoitokalastussaaliista ovat nousseet ja lahnan määrä saaliista on laskenut huomattavasti. Vuonna 2023 saaliin seassa oli myös vähän sorvaa ja kiiskeä, jotka puuttuivat vuonna kokonaan 2022. Ahvenen määrä pysyi samana vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022.

Lahnojen keskipaino vuonna 2023 oli 22,4 grammaa, mikä on merkittävästi pienempi kuin vuonna 2022 (83,6 g). Salakoiden ja särkien keskipainot ovat myös pienemmät verrattuna vuoden 2022 kalalajiotantoihin. Särjen keskipaino oli 15,9 g vuonna 2023 kun taas vuonna 2022 se oli 24,9 g. Ahvenen keskipaino oli noussut hieman 13,4 grammasta 13,8 grammaan.

Kaaviossa 1. on esitetty kokonaissaaliin jakautuminen kalalajeittain ja kaaviossa 2. on esitetty kalojen keskipainot kalalajeittain kevään rysäkalastusten osalta.

Kalalajiotannat otettiin kolmelta eri alueelta. Kalalajiotantojen sijainnit on esitetty kuvassa 2.

Kalalajiotantojen sijainnit.

Syksyn nuottaukset 2023

Nuottauksia suoritettiin syksyllä seitsemän kertaa. Saalista nuottauksista kertyi yhteensä 17300 kg (v.2022, 18300k kg). Keskisaalis nuotanveto kertaa kohden oli 2471 kg. Nuottasaaliista oli 45,1% salakkaa, 36,1% särkeä, 14,9% lahnaa ja 1,38% ahventa, 0,21% kiiskiä ja 2,2% sorvaa. Nuottauksen kalalajiotannat ovat kuitenkin eriteltynä, koska kalasto oli hyvin erilaista kahden näytteenottopaikan kesken. Nuottauksissa haukia vapautettiin 92 kpl, kuhia 22 kpl ja ahvenia 1 kpl. Nuottauksia suoritettiin neljässä eri kohteessa. Kuvassa 3. on esitetty nuottauspaikat sekä saalismäärät nuottauspaikkakohtaisesti. Kivijärvestä tuli suurin osa nuottasaaliista.

Kuva 3. Nuottauspaikat ja saalismäärät

Syksyn 2023 nuottausten kalalajiotannat

Kaaviossa 3. on esitetty nuottausten saalisjakauma kalalajeittain Mustienpohjan sekä Kivijärven osalta. Mustienpohjan nuottasaaliista 50,6% oli salakoita, 34,3% särkiä ja 9,7% lahnoja. Joukossa oli myös pieniä määriä ahventa, sorvaa ja kiiskiä. Kivijärven osalta valtaosa saalistaa koostui särjestä 39,4 %, salakasta 35,4% ja lahnasta 24,1% osuudella. Saaliissa oli myös pieniä määriä ahventa ja kiiskiä. Sorvaa Kivijärven saaliissa ei havaittu.

Kaaviossa 4. on esitetty eri kalalajien keskipainot Mustienpohjan ja Kivijärven kalalajiotantojen perusteella. Mustienpohjassa kalat olivat kauttaaltaan pienikokoisia. Etenkin särki oli hyvin pientä 4,6 g keskipainolla sekä lahna 8,5 g keskipainolla. Salakan keskipaino oli 9,9 g, sorvan 11,8 g, ahvenen 6,1 g ja kiisken 4 g. Kivijärven osalta kalat olivat hieman suurempia. Etenkin lahnat olivat huomattavasti suurempia verrattuna Mustienpohjan kalalajiotantaan, mutta lahnoiksi kuitenkin keskipainoltaantodella pienikokoisia 27,1 g keskipainolla. Särjen keskipaino oli 12,2 g, salakan 7,5 g, ahvenen 5,3 g ja kiisken 3 g.

Yhteenveto kalastusvuodesta 2023

Vuonna 2023 kevään kalastukset päästiin aloittamaan heti jäiden lähdön jälkeen ja saalista saatiin yhteensä 38300 kg. Tämän lisäksi syksyn nuottauksissa saatiin poistettua vähempiarvoista kalaa 17300 kg. Yhteensä saalista tuli 55600 kg, millä päästiin 50000 kg vuositavoitteeseen. Poistetusta kalamassasta valtaosa oli särkeä ja salakkaa. Poistetun lahnan määrä jäi vähäiseksi. Saaliiden kalalajien keskipainot vaihtelivat huomattavasti kalalajeittain eri kalastusapajien kesken. Tämä huomataan hyvin syksyn nuottauksissa missä päästiin vertaamaan Mustienpohjan ja Kivijärven saaliita keskenään. Mustienpohjan saalis oli kauttaaltaan todella pienikokoista, kun taas Kivijärven saalis oli suurempaa etenkin särjen ja lahnan osalta. Kevään rysäkalastuksissa kalat olivat keskipainoltaan suurempia verrattuna syksyn nuottauksiin. Vapautettujen petokalojen määrässä oli huomattava ero kuhien osalta vuoden 2022 kalastuksiin verrattuna. Kuhien määrä per rysä laski 27 kappaleesta 18,5 kappaleeseen kevään rysäkalastusten osalta. Syksyn nuottauksissa ei saatu kuhia saaliiksi kuin 22 kpl, kun taas haukia vapautettiin 92 kpl.

Hoitokalastuksen yhteyshenkilö

Joonas Häkkinen

toiminnanjohtaja

Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry

Kuvia keväisistä rysäpyynneistä

Hoitokalastus vuonna 2022

Kevään 2022 kalastusten kokonaissaalis oli 9510 kg. Kalastusta suoritettiin 10.5.-30.6. Koetut rysät 145 kpl. Vapautettuja petokaloja: kuhia 2710 kpl ja ahvenia 450 kpl. Hoitokalastussaalis oli lahna- ja särkipitoista, saalispainosta lähes puolet kertyi lahnoista, kappalemäärässä mitaten särki oli valtalaji. Simpelejärven kunnostushankkeen rahoituspäätös saatiin niin myöhään keväällä, että hoitokalastusta ei pystytty toteuttamaan suunnitellussa mittakaavassa keväällä 2022. Saatavilla olevat ammattikalastajat olivat jo kiinni muissa projekteissa. Kalastusta saatiin hoitamaan Järvikalastus Turtiainen Oy ja kalastaja Kyösti Rönkkönen. Lisäksi 8-metrisiä hoitokalastuskatiskoja jaettiin yleisölle – kaikille halukkaille, jotka sitoutuvat kalastamaan katiskalla koko hankkeen ajan ja pitävät kirjaa saaliista. Kalalajiotantoja tehtiin alkukesän 2022 aikana neljä kertaa. Otannoista laskettiin kappalemäärät kalalajeittain ja kalat punnittiin. Yhdessä otannasta mitattiin myös kalojen pituudet kalalajeittain.

Hankkeen hoitokalastus kilpailutettiin seuraavalle kahdelle vuodelle loppuhankkeen ajaksi. Kilpailutuksessa edellytettiin, että kalastajatoimijan tulee kyetä kuljettamaan roskakalasaalis biojätteenkäsittelylaitokselle ja saaliin petokalat tulee vapauttaa. Kilpailutuksessa valituksi tuli Järvikalastus Turtiainen Oy. Hoitokalastus jatkui syksyllä nuottauksella. Nuottauksia tehtiin 8 vetokertaa. Näistä kolme tehtiin Kivijärvellä, loput Simpelejärven Sokkiiselällä 4 vetokertaa ja yksi Mustienpohjassa 1.11.-17.11. välisenä aikana. Syksyyn hoitokalastusten kokonaissaalis oli 18300 kg. Syksyn nuottaukseen sopiva ajanjakso jäi vuonna 2022 lyhyeksi. Ensin oli pitkään syysnuottaukselle liian lämmintä – veden lämpötila vaihteli 5-7 asteen välillä, jolloin suuri osa kalamassasta oli vielä alle viiden metrin syvyysvyöhykkeellä Simpelejärvessä. Sää kylmeni kuitenkin nopeasti ja talventulo aikaisin esti kalastamasta lisää. Arvio poistetusta kalamassasta kalalajeittain on seuraava: salakkaa 50%, särkeä 34%, lahnaa 15 % ja ahventa 1%. Kiloina tämä: salakkaa 9090 kg, särkeä 6210 kg, lahnaa 2750 kg ja ahventa 250 kg. Vapautettuja petokaloja: haukia 56 kpl ja kuhia 31 kpl. Yksilöiden keskipainot kalalajeittain olivat: salakalla 9,5 g, särjellä 11 g ja lahnalla 22,5 g.

Vuoden 2022 hoitokalastuksien kokonaissaalis oli 27 810 kg. Kevään rysäkalastuksen osuus tästä oli 9510 kg ja syksyn nuottakalastuksen 18 300 kg. Kokonaissaaliista oli 37% salakkaa, 31 % särkeä, 29% lahnaa ja 3 % ahventa. Kevään rysäkalastuksessa oli pyydyksissä merkittävä määrä kuhia, kun taas syksyn nuottauksissa niitä ei havaittu. Syksyn nuottauksissa vapautettuja petokaloja edustivat hauet. Vuoden 2022 tavoitteesta (50 000 kg) jäätiin kevään myöhäisen kalastuksen aloittamisen vuoksi ja syysnuottaukseen sopivan lämpötila-ajanjakson jäätyä tavanomaista lyhyemmäksi.

Tarkemmat tiedot syyskalastuksista:

Kivijärvi

1.11.2022 3600 kg

2.11.2022 3000 kg

3.11.2022 3000 kg

Saalis koostui salakasta 60 %, keskipaino 10 g

särki 30 %, keskipaino 12 g

lahna 10 %, keskipaino 20 g

Haukia vapautettiin 31 kpl, kuhia ei tullut saaliiksi yhtään kappaletta

Sokkiiselkä

10.11.2022 2600 kg

11.11.2022 1700 kg

14.11.2022 1800 kg

15.11.2022 1600 kg

Saalis koostui salakasta 40 %, keskipaino 9 g

särki 40 %, keskipaino 10 g

lahna 20 %, keskipaino 25 g

Haukia vapautettiin 25 kpl, kuhia 31 kpl

Mustiinpohja

17.11.2022 1000 kg

saalis koostui pienestä särjestä, salakasta, lahnasta ja ahvenesta keskipainon ollessa 6-8- g. Kala oli niin pientä, että kalaa meni 8 mm:n verkosta läpi.

Haukia vapautettiin 8 kpl.

Simpelejärven syysnuottauksen saalista 1.11. 2022. (Kuva Eero Nykänen)