Hankkeen ensimmäinen vesiensuojelurakenne valmistui Kärmelouhenmäen ojaan

Pistoniemeen Kärmelouhenmäen rantaan valmistui 1.11. 2023 kolmen pohjapatoaltaan sarja Kärmelouhenmäeltä ja Nurmelan pellolta Simpelejärveen laskevaan ojaan. Ojan valuma-alue on vajaat 30 ha ja eritoten keväisin ja suurempien sateiden jälkeen ojassa kulkee runsaammin vettä, joka on kuljettanut lietettä järveen. Oja oli päässyt kaivautumaan huomattavan syvälle entisen vesijättömaan löyhiin maa-aineskerroksiin ja tulvavirtaamien aikana kulutti edelleen ojauomaa irrottaen siitä lisää ainesta mukaansa.

Kiinteistön omistaja Tuomo Kettunen oli huolestuneena seurannut keväisin jään päälle kauas rannasta kulkeutuvaa likaista vettä, ja aloite tehdä asialle jotakin, tuli maanomistajalta itseltään. Syntyi ajatus rakentaa ojauomaan ”kiviportaat”, joilla nostetaan ojan pohjaa ylemmäs, padotaan vettä kivipatojen taakse pieniin altaisiin ja lasketaan vettä hallitummin kivisuodatuksen kautta kolmessa erässä alaspäin laskemaan järveen. Näin saadaan virtausnopeutta hidastettua ja viirakangas-kivivuoratuista ojauoman reunoista ja pohjasta ei pääse enää irtoamaan ainesta ojaveden mukaan. Simpelejärven kunnostushanke 2022-2024 antoi neuvontaa rakenteiden toteuttamistavasta ja kustansi pohjapatojen rakentamisen: kaivuutyöt ja kiviaineksen. Paikallinen parikkalalainen maanrakennus- ja maansiirtoyritys Myllyvaaran rahtikoneet Oy/Jarmo Peuhkuri toteutti pohjapatojen rakentamisen ammattitaitoisesti. Jarmo Peuhkurilla oli silmää jättää ojauomaan luonnollista mutkittelevaa muotoa, joka saa ojan kulun näyttämään edelleen luonnonmukaiselta. 

Poikkeuksellisen runsassateinen alkutalvi asetti rakenteet heti koekäyttöön: huippusademäärät nostivat virtaamaa lähes kevättulvalukemiin, aktiivinen maanomistaja seurasi tilannetta paikan päällä ja huomasi tarpeen lisätä joihinkin paikkoihin vielä isompaa kiveä, ja hoiti parannustyöt heti. Hanke kiittää maanomistajaa aktiivisuudesta ja Simpelejärven vedenlaadun parantamisen eteen tehdystä työstä, sekä hoitovastuun ottamisesta tästä vesiensuojelurakennekohteesta.

Maanomistaja toteuttaa vielä omakustanteisesti rannan ruoppauksen, jolloin ojan aiemmin järveen tuomaa ainesta saadaan järvestä pois ojan suun edustalta. Ruoppauksella saadaan niittoa suurempi ja pitempiaikainen vaikutus ravinteiden ja kiintoaineksen poistamiseen ja ranta pysyy avoimena ja kasvittomana pitkään. Ruopattua rantaa on helpompi myös hoitaa jatkossa, kun monivuotiset vesikasvien juurakot ovat poistettu, eikä voimallista kasvua niistä nouse jokakesäisenä riesana niittäjälle.

Tätä kohdetta on mielenkiintoista seurata, eritoten ensi keväänä lumensulamisvesien aikaan, kuinka pohjapadot toimivat ja altaiden mitoitus sopii virtaamiin. Näinkö ensi keväänä jo vältetään jään ruskettuminen kiintoaineesta pitkälle rannasta? Kiinteistönomistaja on sitoutunut valvomaan ja hoitamaan toimivuutta. Suunnitelmana on hoitaa kertyneen kiintoaineksen poisto imupumpulla. Tämä vähentää veden sotkeentumista puhdistustöiden yhteydessä, eikä tontille tarvitse tulla raskailla työkoneilla. Mietinnässä on, josko hanke voisi rahoittaa kunnasta lainattavaksi yhteisen imupumpun, jota vesiensuojelurakenteita hoitavat yksityiset maanomistajat voisivat käyttää pienten kohteiden hoitotoimissa, laskeutusaltaisiin kertyneen kiintoaineksen poistossa.

Vaikutusalueena: Pitkäsaaren ja mantereen välinen salmi, Kurhonselkä ja Ehronselkä.

Kohteeseen tutustuminen: yhteydenotot ja sopiminen käynnistä maanomistaja Tuomo Kettusen kanssa. Mahdollisesti hanke järjestää myöhemmin yhteisen tutustumiskäynnin.    

Kohteen sijainti ja ojan valuma-alue:

Kuva 1. Sijainti Simpelejärveen ja Kurhonselkään nähden.
Kuva 2. Kärmelouhenmäeltä laskevan ojan valuma-alue, jolta vettä ojaan kertyy.