Toteutustahot

Hankkeen toteutuksesta vastaa Parikkalan kunnan elinkeinotoimen henkilö lukuun ottamatta hoito-
kalastusta, josta vastaa Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry ja Parikkalan-Rautjärven-Ruokolahden

kalatalousalue. Lisäksi hankkeeseen palkataan viljelijäyhdyshenkilö, joka käy neuvottelut ja tekee
sopimukset vesiensuojelurakenteiden suunnitelmista, toteutuksesta ja ylläpidosta maanomistajien
kanssa.

Kuva: Jaana Piiroinen

Toimenpiteet


• Maanomistajien kanssa tehtävät sopimukset kosteikkojen ja muiden vesiensuojelutoimenpi-
teiden suunnittelusta ja toteuttamisesta huomioiden myös maataloustuet toteuttamiskeinoina

• Pitempiaikaiset hankkeessa toteutettavien vesiensuojelurakenteiden hoitosopimukset huo-
mioiden myös maataloustuet

• Viljelijäyhdyshenkilön palkkaaminen hoitamaan neuvottelut maanomistajien kanssa

• Kosteikkojen ja muiden vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen ostopalve-
luna tiiviissä yhteistyössä viljelijäyhdyshenkilön ja maanomistajien kanssa käyttäen lähtökoh-
tana aiemmissa Simpelejärvi-hankkeissa laadittuja suunnitelmia sekä ProAgrian laatimaan

kosteikkojen yleissuunnitelmaa vuodelta 2010.

• Sellaisten rantapeltojen valinta, joilla rakennekalkituksesta tai kuidun lisäämisestä on merkit-
tävää vesiensuojelullista hyötyä. Toteutus hankkeen aikana.

• Teho- ja hoitokalastus (osittain talkoilla)
• Niitot (osittain talkoilla)